Subvencije 2022

Občinadatum razpisavsebinaspletna stran
AjdovščinaVišina subvencije za MKČN je do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.00000 EUR za posamezno enostanovanjsko stavbo oziroma največ 1.500 EUR za večstanovanjsko stavbo z urejeno etažno lastnino. V primeru dobave in vgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev so do subvencije upravičeni vsi upravičenci posamezno do 100% upravičenih stroškov vendar največ 1.000 EUR za posamezno priključeno enostanovanjske stavbo oziroma 1.500 EUR za posamezno večstanovanjsko stavbo z urejeno etažno lastnino. Upravičeni stroški so stroški dobave in vgradnje MKČN z DDV. V primeru da se dobavi in vgradi skupna MKČN za več stanovanjskih objektov morajo obračun razdelitve upravičenih stroškov po posameznem upravičencu pripraviti upravičenci v svoji vlogi.
ApačeSofinancira se do 50% upravičenih stroškov investicija oziroma največ 1.500 EUR. DDV ni upravičen strošek. Sredstva se razdelijo med upravičence v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto pri čemer se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja popolne vlogehttps://www.obcina-apace.si/objava/593032
Bistrica ob SotliSredstva so zagotovljena v proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022 pod proračunsko postavko 15009 -Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. Višina razpisanih sredstev za leto 2022 je 1.00000 €https://www.bistricaobsotli.si/za-obcane/razpisi
Bloke10% vrednosti čistilne naprave ne več kot 1000 EURhttps://www.bloke.si/javni-razpisi-in-objave.html
Brežice3. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezno MKČN zmogljivosti 1-5 PE znaša največ 2.50000 EUR z DDV za posamezno MKČN zmogljivosti 6-49 PE pa je največ 3.00000 EUR za hišna črpališča višina upravičenih stroškov znaša 1.30000 EUR. 5. Delež sofinanciranja: 50 % upravičenih stroškov MKČN; za MKČN do vključno 5 PE največ 1.25000 EUR in za MKČN nad 5 PE največ do 1.50000 EUR oziroma 100% vgradnje hišnega črpališča največ 1.30000 EUR na hišno črpališče. https://www.brezice.si/sl/novice/2017042412214442/javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-cistilnih-naprav-za-komunalne-odpadne-vode-in-hisnih-crpalisc-na-obmocju-obcine-brezice
CeljeVišina razpisanih sredstev: sredstva v višini 10.00000 EUR so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2021 na proračunski postavki 140209 Male čistilne naprave stroškovno mesto 7002221 konto 4119998 (drugi transferji-male komunalne čistilne naprave). Predvideno je sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov a ne več kot 3.00000 EUR za posamezno MKČN. Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so stroški nakupa MKČN s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov z vključenimi stroški gradbenih del povezanih z MKČN stroški montaže ter njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Davek na dodano vrednost ni predmet sofinanciranja.https://moc.celje.si/javni-razpisi/7501-javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-mestne-obcine-celje-v-letu-2022
Cerkvenjakvišina subvencije do 50 % investicije - v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredste v proračunu za tekoče leto
CirkulaneDo 50% upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oz. največ 350 € na PE sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov. Sofinancirajo se MKČN kapacitete do 50 PE. Sofinancira se število PE ki je sorazmerno številu prijavljenih na naslovu postavitve MKČN. V primeru da je na naslovu postavitve MKČN prijavljena samo ena oseba se sofinancira MKČN z najmanjšo zmogljivostjo. Upravičeni stroški so stroški brez DDV.https://www.cirkulane.si/razpis/599663
ČrnomeljDelež sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov nabave montaže in zagona brez DDV za posamezno stanovanjsko enoto oz. maksimalno 1.000 evrov
DestrnikVišina razpisanih sredstev je 15.000 € in je zagotovljena v proračunu Občine Destrnik. Višina Subvencije za vsako MKČN je 50% vrednosti za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo.https://www.destrnik.si/objava/613024
Dobjefinanciranje MKČN za stanovanjski objekt - priključen na javni vodovod - 50 % upravičenih stroškov oz. največ 800 eur in za stanovanjski objekt z lastnim vodovodom do 50 % upravičenih stroškov oz. največ 400 €.
DravogradVišina pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovansjki objekt kot tudi postavitev ene KMNČ za več stanovanjskih objekotv.
GradVišina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo znaša: - za MKČN do vključno 6 PE v pavšalnem znesku 1.00000 EUR vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave - za MKČN nad 6 PE v pavšalnem znesku 1.00000 EUR in 10000 EUR za vsak dodatni PE vendar največ do 50% investicijske vrednosti MKČN - DDV ni upravičeni strošek. https://www.obcina-grad.si/objava/401383
HalozeDo 80 odstotkov upravičenih stroškov gradnje male čistilne naprave oziroma največ 1600 evrov lahko za investicijo pridobi individualni graditelj. Lahko se za skupno gradnjo odloči tudi več gospodinjstev na nekem območju a tudi v tem primeru je sofinanciranje mogoče do že omenjenih 80 odstotkov vrednosti investicije. Letošnji razpis za sofinanciranje je odprt do porabe sredstev oziroma do 1. septembra. Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte v velikosti do 50 PE v občini Podlehnik. Na razpisu lahko za občinsko sofinanciranje kandidirajo posamezniki ki so se za gradnjo odločili po 1. novembru lanskega leta.
Hoče - SlivnicaSredstva so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah proračuna v skupni višini 10.00000 EUR (5.00000 EUR za male komunalne čistilne naprave. Maksimalna višina upravičenih stroškov znaša: - do 50 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oz. največ 1.00000 EUR pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo ali pri novo gradnji stanovanjske stavbe; https://hoce-slivnica.si/razpis/584509
Hrpelje Kozina 1000 EUR pri nakupu ČN v znesku več kot 2000 EUR -50% vrednosti nakupa ČN pri nakupu ČN katere nabavna cena je manjša od 2000 EUR
KamnikVišina subvencije za posamezno MKČN znaša 30 % nabavne vrednosti MKČN z DDV vendar do največ 75000 EUR za posamezno individualno ali večstanovanjsko stavbo. V primeru nakupa in vgradnje skupne MKČN za več individualnih ali več večstanovanjskih stavb je do enake subvencije (do največ 75000 EUR) upravičena vsaka posamezna stavba vendar skupna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati nabavne vrednosti MKČN z DDV – v tem primeru se posamezna vrednost subvencije določi tako da se nabavna vrednost MKČN z DDV deli s številom priključenih stavb. Razpis je odprt do 30.09.2022https://www.kamnik.info/razpis-o-subvencioniranju-nakupa-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-nepretocnih-greznic-in-hisnih-crpalisc-na-obmocju-obcine-kamnik/
KoperVišina pomoči znaša 40 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za enostanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za več stanovanjski objekt ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj in sicer: - v primeru vgradnje ene MKČN za 2 – 3 objekte oz. stanovanja v več stanovanjskem objektu največ: 3.000 EUR - v primeru vgradnje ene MKČN za 4 – 5 objektov oz. stanovanj v več stanovanjskem objektu največ: 5.000 EUR - v primeru vgradnje ene MKČN za 6 ali več objektov oz. stanovanj v več stanovanjskem objektu največ: 7.000 EUR https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-mestne-obcine-koper-za-leto-2022/
Kozjedo 50 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN oziroma največ 350 € na PE sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov – občina sofinancira število PE ki je sorazmerna številu stalno prijavljenih na naslovu postavitve MKČN. V primeru ko je na naslovu postavitve MKČN stalno prijavljena samo ena oseba se sofinancira MKČN v višini dveh PE vendar ne več kot 50 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN ? upravičeni so vsi stroški povezani z investicijo tudi davek na dodano vrednost kadar po predpisih ki urejajo DDV ni povračljiv. https://www.kozje.si/razpis/590669
KrškoMaksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.40000 EUR z DDV. Delež sofinanciranja je do 70 % do 82 % ter do 95 % upravičenih stroškov ki so nastali od 1. 1. 2019 do oddaje vloge.https://www.krsko.si/objava/605623
Kuzmavišina sofinanciranja male komunalne čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša do 1.58270 € vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave. DDV ni upravičen strošek - višina sofinanciranja skupinske komunalne čistilne naprave za večstanovanjsko hišo oziroma za povezovanje večstanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša do 1.58270 € na posameznega upravičenca vendar največ do 50 % investicijske vrednosti skupne čistilne naprave. DDV ni upravičen strošek -
LendavaVišina subvencije za posamezno MKČN je 1.50000 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo. Za posameni objekt kjer se izvaja gospodarska dejavnost (npr. Turizem gostinstvo) znaša subvencija prav tako 1.50000 EUR. https://subvencije.finance.si/r/2232706/JAVNI-POZIV-za-subvencioniranje-dela-stroskov-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-v-obcini-Lendava-za-leto-2022
LukovicaObčina sofinancira MKČN. Sredstva so zagotovljena v proračunu občine v višini 5.200 € za leto 2022https://www.lukovica.si/razpis/605698
Majšperk - največ 1200 EUR oziroma do 80 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave s kanalizacijo - za povezovanje več stanovanjskih stavb na eno čistilno napravo do 1.20000 EUR na stanovanjski objekt vendar največ do 80 % upravičenih stroškov. Razpisana sredstva v višini 10.00000 € so zagotovljena v proračunu Območne Makole https://www.majsperk.si/razpis/586952
MakoleRazpisana sredstva v višini 14.00000 € so zagotovljena v proračunu Občine Makole za leto 2022. V primeru večjega števila prijav obstaja možnost da bodo zagotovljena dodatna sredstva z rebalansom proračuna o čemer bo izdano posebno obvestilohttps://www.obcina-makole.si/razpis/590218
MetlikaSredstva so zagotovljena v proračunu Občine Metlika za leto 2022 pod proračunsko postavko 15048 – sofinanciranje malih čistilnih naprav v višini 15.00000 EUR. Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenci kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu. https://www.metlika.si/razpis/597585
Miklavž na Dravskem PoljuUpravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini do 1.000 eur.
Miren - Kostanjevicavišina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objekotv oz. za enega ali več večstanovanjskih objektov ki so v lasti različnih upravičencev znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse uprvičence skupaj. https://www.miren-kostanjevica.si/za-obcane-in-obcanke/razpisi-povabila-in-javne-razgrnitve/
Mirnasubvencija znaša 800 € na čistilno napravohttps://www.mirna.si/razpis/591123
Mokronog - TrebelnoPredmet razpisa je subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav na poselitvenih območjih izven območja aglomeracije ID-6989 – Pugled pri Mokronogu (2019) zmogljivosti čiščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) na območju Občine Mokronog-Trebelno. Občina Mokronog-Trebelno za namen subvencioniranja male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) zagotavlja proračunska sredstva v letu 2022 v višini 16.00000 EUR. Višina subvencije za vsako MKČN znaša 80000 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz večstanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba vendar ne več kot do 80 % nabavne vrednosti MKČN brez DDV. https://www.mokronog-trebelno.si/razpis/608507
MoravčeSredstva so zagotovljena v proračunu v višini 15.000 € za leto 2022https://www.moravce.si/razpis/591112
Moravske TopliceVišina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.50000 EUR višina sofinanciranja MKČN za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša 1.50000 EUR po stanovanjski po stanovanjski enoti vendar največ do 50 % investicijske vrednosti MKhttps://www.moravske-toplice.si/prva-stran/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-cistilnih-naprav-v-letu-2022/
Novo mestoSredstva za leto 2022 so zagotovljena v proračunu Mestne občine Novo mesto v višini 10.00000 EUR pod proračunsko postavko 23 11 052 006 - Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav. Zagotovljena namenska finančna sredstva so namenjena v proračunu za: - sofinanciranje hišnih črpališč in - sofinanciranje malih čistilnih naprav. Skupna višina namenskih finančnih sredstev na proračunski postavki se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu.https://novomesto.si/postopki/uradne-objave/2021122011150458/javni_poziv:_sofinanciranje_malih_cistilnih_naprav_in_hisnih_crpalisc_na_obmocju_mestne_obcine_novo_mesto_za_leto_2022/
Občina BrdaVišina pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj vendar največ do 2.200 EUR za MKČN
Občina Dobrova - Polhov Gradecsofinancira se do 35 % upravičenih stroškov za postavitev male čistilne naprave do 50 PE vendar največ 250 € upravičenih stroškov na PE
Občina Gornja RadgonaVišina pomoči za posamezno MKČN znaša 200 €/PE (populacijski ekvivalent). Sofinancira se postavitev ene MKČN na en objekt kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več objektov.http://www.komunala-radgona.si/index.php/javi-razpis-za-sofinanciranje-2019
Občina Gornji GradSredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa ki se objavi na spletni strani občine Gornji Grad na podlagi sprejetega proračuna občine. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Gornji Grad za leto 2022 na proračunski postavki 15022006 - Male čistilne naprave konto 411999 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 15.00000 EUR. Sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MČN na območju občine se lahko povečajo z rebalansom in se nato razdelijo upravičencem. https://www.gornji-grad.si/objava/592233#
Občina Gornji PetrovciVišina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša: – do vključno 6 PE v pavšalnem znesku 1.00000 EUR vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave – nad 6 PE v pavšalnem znesku 1.00000 EUR in 10000 EUR za vsak dodatni PE vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave. DDV ni upravičeni strošek. V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše priključene na skupno čistilno napravo podati skupno vlogo za sofinanciranje. Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do nepovratnih sredstev upravičen le enkrat za isti namen. Stroški izvedbe individualnega hišnega priključka bremenijo vlagatelja.
Občina Ivančna GoricaObčina Ivančna Gorica kot lokalna skupnost za namen subvencioniranja dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) zagotavlja proračunska sredstva v letu 2022 v višini 20.00000 EUR. Višina subvencije za vsako MKČN je 80000 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba vendar ne več kot do nabavne vrednosti MKČN brez DDV.https://www.ivancna-gorica.si/razpis/590862
Občina Kranjska GoraSredstva za sofinanciranje so v višini 10.000 € zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2022 na proračunskipostavki»150221Fekalna kanalizacija investicije« POGOJI SOFINANCIRANJA - Upravičenec do pridobitve sredstev sofinanciranja je lahko izključno fizična osebas prijavljenim stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora ki je lastnik ali solastnik legalno zgrajene eno ali večstanovanjske stavbe kistoji:-na poselitvenem območju občine Kranjska Gorana kateremni predvidenaizgradnjajavne kanalizacije;-znotraj poselitvenega območjav občini Kranjska Gora kjer je zgrajena javna kanalizacija vendar priključitev na javno kanalizacijo na podlagi izjave izvajalca lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora tehnično ni izvedljiva ali ekonomsko ni upravičena.https://obcina.kranjska-gora.si/razpis/601549
Občina LenartSofinanciranje MKČN v višini 500€ na stanovanjsko hišo.
Občina LjubnoObčina Ljubno razpisuje nepovratna sredstva v višini 10.00000 EUR iz proračunske postavke 1502/201 - Sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ljubno. Višina sofinanciranja je 25000 EUR/PE (število oseb s prijavljenim stalnim bivališčem) vendar ne več kot 50 % vrednosti investicije brez DDV.https://www.ljubno.si/razpis/591336
Občina MedvodeVišina subvencij za vsako MKČN znaša 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV vendar največ 1.50000 EUR za posamezen stanovanjski objekt. Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Medvode za leto 2022 proračunska postavka 5.1.2.7 Male komunalne čistilne naprave v višini 15.00000 EUR.https://www.medvode.si/objava/618420
Občina Mirna PečSofinanciralo se bo največ v višini 150 EUR/ dejansko zasedeno PE investicije vendar ne več kot 50 % upravičenih stroškov. DDV ni predmet sofinanciranja. https://www.mirnapec.si/razpis/611263
Občina PivkaUpravičencem se dodelijo finančna sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v višini 1.00000 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini do 1.00000 EUR vendar ne več kot do polovice vrednosti nabave montaže in zagona male komunalne čistilne naprave z DDV.
Občina PostojnaVišina sofinanciranja se določi na podlagi števila prebivalcev ki imajo že najmanj eno leto prijavljeno stalno prebivališče v stavbi ki se priključuje na MKČN in sicer: - 1.500 EUR za stavbo z od 1 do 3 prebivalcev - 2.000 EUR za stavbo s 4 ali 5 prebivalci - 2.500 EUR za stavbo s 6 prebivalci in dodatnih 400 EUR za vsakega prebivalca nad 6. Višina sofinanciranja za stanovanjsko stavbo – novogradnjo se določi v višini 2.00000 EUR. Upravičenec je dolžan do 31.12.2023 predložiti občinski upravi dokazila da ima v stavbi prijavljeno stalno prebivališče najmanj en prebivalec. V kolikor se na eno MKČN priključuje več stavb se višina sofinanciranja sešteva.https://www.postojna.si/razpis/366415
Občina Rogaška Slatinado 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN vendar največ 1000 EUR na eno MKČN (za eno stanovanjsko stavbo) oz. 1200 EUR na eno MKČN (za več stanovanjskih stavb). Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt ali postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov -upravičeni stroški so stroški brez DDV. https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/12808-javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-rogaska-slatina-v-letu-2022
Občina Sevnicasofinancira se 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MČN ali rastlinske MČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka. Pri MČN je delež sofinanciranja maksimalno 1.000 EUR. V primeru vgradnje ene MČN za več kot dva objekta (skupna MČN) pa je subvencija 300 EUR/PE ali maksimalno skupaj 7.000 EUR na MČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega kanalizacijskega priključka je maksimalno 300 EUR na stanovanjski objekt. Maksimalna višina upravičenih stroškov za nabavo male komunalne čistilne naprave (do 2 objekta skupaj) znaša 2.000 EUR z vključenim DDV.
Občina Slovenj GradecVišina sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.50000 EUR/stanovanjsko stavbo. Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za eno stanovanjsko stavbo kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih stavb.Mestna občina Slovenj Gradec je v proračunu za leto 2022 na proračunski postavki D 430 za sofinanciranje malih čistilnih naprav namenila 60.00000 EUR.https://www.slovenjgradec.si/Domov/ArtMID/439/ArticleID/8601/JAVNI-RAZPIS-ZA-SOFINANCIRANJE-MALIH-KOMUNALNIH-%C4%8CISTILNIH-NAPRAV-NA-OBMO%C4%8CJU-MESTNE-OB%C4%8CINE-SLOVENJ-GRADEC-V-LETU-2022
Občina Slovenska BistricaPredmet razpisa je sofinanciranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) iz sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica in sicer do 50% stroškov za postavitev MKČN oziroma največ 80000 EUR za posamezni objekt ali do 50% stroškov oziroma največ 60000 EUR po posameznem objektu priključenem na skupno MKČN. Sredstva za sofinanciranje malih čistilnih naprav so zagotovljena v proračunu Občine Slovenska Bistrica na proračunski postavki 4.1.9. – sofinanciranje MKČN. https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/javni-razpis-za-sofinanciranje-izgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav
Občina StražaObčina Straža zagotavlja proračunska sredstva za predmet javnega razpisa v letu 2022 v višini 5.000 €. Sredstva se bodo dodeljevala do porabe predvidenih proračunskih sredstev potem se javni razpis zapre.https://www.straza.si/wp-content/uploads/2022/03/MK%C4%8CN-Javni-razpis-2022.pdf
Občina Sveti TomažVišina subvencije za vsako MKČN znaša 30 % od vrednosti investicije (nakup in montaža MKČN in prvi zagon brez DDV) vendar največ 80000 EUR za posamezen stanovanjski objekt. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih objektov z eno MKČN je do subvencije upravičen vsak posamezen objekt vendar ne več kot do nabavne vrednosti MKČN brez DDV
Občina Šmarješke TopliceRazpisana sredstva za sofinanciranje v višini 10.000 € za leto 2022https://www.smarjeske-toplice.si/novica/599570
Občina ŠoštanjVišina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.00000 EUR višina sofinanciranja MKČN za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša 1.00000 EUR po stanovanjski hiši vendar največ do 50 % investicijske vrednosti MKČN z vključenim DDV. V primeru izgradnje skupne MKČN je nosilec investicije lastnik zemljišča na katerem bo zgrajena skupna MKČN. https://www.sostanj.si/razpis/377777
Občina Velike LaščePredmet razpisa je subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na območju Občine Velike Lašče za leto 2020. Višina sredstev namenjenih za subvencioniranje izgradnje MKČN za leto 2022 znaša 30.00000 EUR. Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini: 50 % upravičenih stroškov postavitve male komunalne čistilne naprave vendar največ: – 1300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1–6 PE – 1800 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7–20 PE – 2300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21–50 PE.https://obcina.velike-lasce.si/si/razpisi-za-sofinanciranje/66-mkcn/698-javni-razpis-za-sofinanciranje-izgradnje-malih-cistilnih-naprav
Občina ŽalecVišina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto znaša do 100 % dejansko upravičenih stroškov vendar ne več kot 1.00000 €. Za MKČN na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupna čistilna naprava) se dodelijo sredstva v višini največ 1.00000 € za prvo stanovanjsko enoto za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ dodatnih 50000 € . https://www.mojaobcina.si/zalec/razpisi/sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav.html
Oplotnica20000€ na osebo. Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov. – Občina sofinancira število PE ki je sorazmerna številu prijavljenih na naslovu postavitve MKČN. V primeru ko je na naslovu postavitve MKČN prijavljena samo ena oseba se sofinancira MKČN z najmanjšo zmogljivostjo.
OrmožV skladu z prejetim proračunom je v Občini Ormož za namen sofinanciranja MKČN zagotovljenih 50.000 €. Višina subvencije znaša 1.000 € na stanovanjsko hišo.
PesnicaMaksimalna višina upravičenih stroškov subvencioniranja znaša: – do 50 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oziroma največ 1.200 EUR pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo v skladu z veljavno zakonodajo ali pri novogradnji – do 50 % upravičenih stroškov za postavitev skupne male komunalne čistilne naprave oziroma največ 2.000 EUR pri zamenjavi obstoječih greznic z skupno malo komunalno čistilno napravo v skladu z veljavno zakonodajo ali pri novogradnji – do 50 % upravičenih stroškov za izgradnjo rastlinske čistilne naprave za eno in dvostanovanjsko stavbo največ do 1.200 EUR in skupno rastlinsko čistilno napravo za več stanovanjskih stavb največ do 2.000 EUR. Razpisana sredstva za leto 2022 so 35.000 € https://www.pesnica.si/razpis/586277
PodčetrtekDo 50% upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oz. največ 250 € na PE sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave na en objekt kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov. Sofinancirajo se MKČN kapacitete do 50 PE. Sofinancira se število PE ki je sorazmerno število prijavljenih na naslovu postavitve MKČN. V primeru da je na naslovu postavitve MKČN prijavljena samo ena oseba se sofinancira MKČN z najmanjšo zmogljivostjo.https://podcetrtek.eu/jr-mkcn-2022/
Podlehniksofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave s kanalizacijo oziroma največ 1.60000 € sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski oz. poslovni objekt z DDV-jem. Za povezovanje več stanovanjskih stavb na eno čistilno napravo 1.60000 € / stanovanjski oz. poslovni objekt vendar največ do 80 % upravičenih stroškov z DDV –jem za posamezen stanovanjski oz. poslovni objekt . Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave s kanalizacijo in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov ter DDV-jem.
PoljčaneVišina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne MKČN znaša do 50 % upravičenih stroškov investicije vendar ne več kot 1.00000 EUR. Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 10.00000 EUR Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Poljčane 15229. Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
PolzelaVišina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno enoto znaša do 100 % upravičenih stroškov vendar ne več kot 1000 evrov za prvo enoto. Za MKČN na katero se priključuje več enot (skupna čistilna naprava) se za prvo enoto dodelijo sredstva v višini določeni v prvem odstavku tega člena za vsako dodatno enoto pa največ dodatnih 500 evrov. Ena enota predstavlja enostanovanjsko hišo pri večstanovanjskih objektih pa ena enota predstavlja eno stanovanje. Pri gospodarskih in drugih objektih ki odvajajo odpadno fekalno vodo predstavlja ena enota en objekt. Če investitor za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. Če izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije se sofinanciranje občine zniža tako da ne presega upravičenih stroškov.https://www.mojaobcina.si/polzela/razpisi/javni-razpis---sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-polzela-v-letu-2022.html
PreboldVišina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto znaša do 100 % dejansko upravičenih stroškov vendar ne več kot 1.00000 €. Za MKČN na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupna čistilna naprava) se dodelijo sredstva v višini največ 1.00000 € za prvo stanovanjsko enoto za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ dodatnih 50000 €. Do nepovratnih sredstev so po razpisu upravičeni tudi investitorji ki so investicijo izvedli že od 01.01.2015 dalje. https://www.mojaobcina.si/prebold/razpisi/javni-poziv-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-prebold.html
PtujZa sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo lastniki stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Ptuj ki so kupili ter vgradili MKČN od 6. 8. 2016 vendar najkasneje v 3 letih od nakupa in vgradnje. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN znaša do 50 % upravičenih stroškov vendar ne več kot 1.50000 EUR na stanovanjski objekt za postavitev male ko¬munalne čistilne naprave pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo ali pri novogradnji. Sofinancira se po¬stavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov. https://ptuj.si/act/51767
PuconciVišina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.00000 EUR; za večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo pa 1.00000 EUR po stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiši vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.https://www.puconci.si/razpis/179632
Rače - FramZa namen subvencioniranja izgradnje malih čistilnih naprav in izgradnje hišnih črpališč je v proračunu Občine Rače - Fram za leto 2018 zagotovljenih 20.00000 EUR. Subvencija MALE ČISTILNE NAPRAVE znaša največ do 50 % vrednosti nakupa MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE in hkrati največ 1.00000 EUR. Za nakup 1 (ene) čistilne naprave je možno uveljavljati subvencijo zgolj z eno vlogo. Subvencija IZGRADNJE HIŠNEGA ČRPALIŠČA znaša največ 50 % vrednosti IZGRADNJE HIŠNEGA ČRPALIŠČA in hkrati največ 1.00000 EUR. Subvencionirani stroški zajemajo material (jaški cevi spojke črpalka ipd.). V primeru da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo nižji od maksimalno upravičenih sofinanciranih sredstev se upošteva znesek računov. Dela morajo biti zaključena pred vložitvijo vloge o sofinanciranju. https://www.race-fram.si/novica/580555
RadenciZa sofinanciranje lahko kandidati uveljavljajo le stroške nakupa MKČN velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. DDV ni upravičen strošek.https://www.mojaobcina.si/radenci/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-radenci-v-letu-2020-1.html
Rečica ob SavinjiPredmet javnega razpisa je sofinanciranje naložbe v male komunalne čistilne naprave v Občini v letu 2022 v skupni višini 4.00000 EUR. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »15019 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav« v višini 4.00000 EUR. https://www.obcina-recica.si/objava/584687
Ribnica na Pohorjusofinancira se do 50 % upravičenih stroškov investicije oziroma največ 1.500 EUR. DDV ni upravičen strošek.https://subvencije.finance.si/r/2231337/Razpis-za-dodelitev-sredstev-financne-pomoci-za-nakup-in-vgradnjo-malih-%28individualnih-ali-skupinskih%29-cistilnih-naprav-za-komunalne-odpadne-vode-v-Obcini-Ribnica-na-Pohorju-za-leto-2019
RogašovciSubvencionira se mala čistilna naprava do 50 PE v višini 1.000 € na stanovanjsko hišo razpisana sredstva so 7.000 €https://www.mojaobcina.si/rogasovci/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-cistilnih-naprav-v-l-2022.html
Selnica ob DraviUpravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini 70000EUR za MKČN in 1.200 € za RČN za objekt ali stanovanjsko enoto li je namenjen stanovanjski rabi oz. do največ 50% vrednosti investicije
SemičUpravičencem se lahko dodelijo finančna sredstva v višini: - 170 €/PE za MČN velikosti od 3 do 15 PE - 200 €/PE za MČN velikosti večje od 15 PE. Ne glede na število PE se sofinancira največ 40 % investicijske vrednosti (DDV je upravičen strošek). https://www.semic.si/objava/612196
Slovenska BistricaPredmet razpisa je sofinanciranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) iz sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica in sicer do 50% stroškov za postavitev MKČN oziroma največ 80000 EUR za posamezni objekt ali do 50% stroškov oziroma največ 60000 EUR po posameznem objektu priključenem na skupno MKČN. Sredstva za sofinanciranje malih čistilnih naprav so zagotovljena v proračunu Občine Slovenska Bistrica na proračunski postavki 4.1.9. – sofinanciranje MKČN. https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/javni-razpis-za-sofinanciranje-izgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav
Slovenske KonjiceSredstva so zagotovljena v proračunu na proračunski postavki male čistilne naprave v višini 15.000 €. Višina sofinanciranja je do 50% investicije brez DDV do porabe sredstevhttps://www.javnirazpisi.com/narocila/sofinanciranje-malih-komunalnih-%C4%8Distilnih-naprav-2021-2022?searchProfileId=&user=&token=&uuid=77eb59cc-8a7a-4479-9629-732df532eb62
SolčavaSofinancira se do 50 % upravičenih stroškov za postavitev MČN oz. največ 2.00000 € na MČN. Sofinancira se postavitev ene MČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MČN za več stanovanjskih objektov. V primeru postavitve ene MČN za več stanovanjskih objektov so upravičeni stroški v višini 50 % oziroma največ 2.00000 € po stanovanjskem objektu. DDV ni predmet sofinanciranja.
Sv. Andraž v Slovenskih goricahizgradnja MKČN s kapaciteto do 50 PE in sicer na območjih ki so določena s programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah: višina razpisanih sredstev: 5.00000 EUR višina subvencije: do 1.20000 EUR/gospodinjstvo
Sveta Anavišina subvencije: do 49 % investicije nakupa čistilne naprave. DDV in gradbena dela niso predmet sofinanciranja
Sveti Jurij ob ŠčavniciRazpisana sredstva v višini 10.00000 € so zagotovljena v rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Posameznemu upravičencu ki se prijavi na javni razpis in izpolnjuje razpisne pogoje se za izgradnjo male čistilne naprave na katero se priključuje 1 stanovanjska enota dodelijo finančna sredstva v višini 80000 €
Svta Trojica v Sl. Goricahsofinanciranje v višini največ do 1.000 eur po gospodinjstvu.
ŠentjurUpravičen strošek je nakup in gradna MKČN ki ima pridobljeno izjavo o skladnosti s standardi. Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in gradnjo ustrezne MKČN. Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini 50000 EUR za posamezno stanovanjsko stavbohttps://www.sentjur.si/objava/612413
ŠentrupertVišina subvencije za vsako MKČN je 80000 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba vendar ne več kot do nabavne vrednosti MKČN brez DDV. Razpisana sredstva so 4.000 € za leto 2022https://www.sentrupert.si/objava/634048
Škofja LokaVišina proračunskih sredstev je določena v proračunu Občine Škofja Loka. Višina subvencije za vsako MKČN znaša 15% nabavne vrednosti MKČN z DDV vendar največ 50000 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV. V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do subvencije upravičena vsaka posamezna stavba v višini 15% nabavne vrednosti MKČN z DDV vendar največ 50000 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV. https://www.skofjaloka.si/razpis/603993
Šmarje pri Jelšahdo 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN vendar največ 1.200 EUR za eno MKČN. Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt ali postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov. - upravičeni stroški so stroški brez DDVhttps://smarje.si/objava/592830
Šmartno ob PakiMKČN za posamezno stanovanjsko hišo in za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo hišo znaša 1.00000 EUR po stanovanjski hiši vendar v obeh primerih največ 50 % investicijske vrednosti MKČN z vključenim DDV.
Šmartno pri LitijiSredstva v višini 25.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 na proračunski postavki 15225265 Sofinanciranje malih komunalnih ČN. Višina sofinanciranja MKČN za posamezen stanovanjski objekt znaša največ do 1.00000 EUR. Višina sofinanciranja MKČN za večstanovanjski objekt oziroma za povezovanje več stanovanjskih objektov na eno čistilno napravo znaša največ do 1.00000 EUR po stanovanjski enoti oziroma stanovanjskem objektu sofinanciranje pa ne sme presegati 50% izkazane vrednosti nakupa MKČN brez DDV. https://obcina.smartno.si/razpisi/razpisi-in-natecaji/javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-smartno-pri-litiji-v-letu-2022/
ŠtoreVišina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto znaša do 50 % dejansko upravičenih stroškov vendar ne več kot 1.00000 € za prvo stanovanjsko enoto. - Za MKČN na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupna čistilna naprava) se za prvo stanovanjsko enoto dodelijo sredstva v višini določeni v prvem odstavku tega člena za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ dodatnih 50000 €. Ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko hišo pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska enota predstavlja eno stanovanje. V primeru da investitor za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije se sofinanciranje občine ustrezno zniža. https://www.store.si/dinamic/documents/2655.pdf
TrbovljeUpravičencu se lahko dodelijo finančna sredstva: - v višini sredstev ki jih je upravičenec od leta 2007 do pričetka obratovanja MKČN vplačal kot takso za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda oz. okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - in dodatno 200 EUR na dejansko pokrite PE – število stalno prijavljenih prebivalcev - vendar ne več kot 75% vrednosti upravičenih stroškov oz. največ 1.200 EUR.
VelenjeVišina sofinanciranja: 1.50000 EUR za objekt ki se priključi na MKČN. Upravičeni stroški: ? gradbena in obrtniška dela; ? stroški nakupa nove opreme. Merila za ocenjevanje: ? ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa ? ali je investicija finančno upravičena (nezmožnost priključitve na že zgrajeno ali v kratkem načrtovano javno kanalizacijo kar pomeni da je stanovanjski objekt na območju iz grafične priloge št. 11 k temu razpisu).https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
Videm pri PtujuVišina sredstev ki so namenjena za sofinanciranje je 15.000 € za leto 2022http://www.videm.si/component/content/article/13-javna-narocila-in-razpisi/968-javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-videm-v-letu-2022
VitanjeSofinanciralo se bo do 30 % vrednosti posamezne investicije oz. največ do 1.000 eur. Sofinancira se potavitev ene MČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MČN za več stanovanjskih objektov. DDV ni predmet sofinanciranja
VranskoZa sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto 2022 na razpolago 7.50000 EUR za sofinanciranje hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.50000 EUR (05016 Odpadna voda 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom). Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih objektov na območju občine Vransko ki imajo stalno prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo: - znotraj aglomeracij (območij poselitev) kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja; - izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.https://www.mojaobcina.si/vransko/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-in-hisnih-crpalisc-za-fekalno-kanalizacijo-v-obcini-vransko-v-letu-2022.html
Zagorje ob SaviVišina subvencije za posamezno MKČN je 40 % upravičenih stroškov z DDV vendar največ 80000 EUR za posamezno stavbo. V primeru sofinanciranja skupne MKČN za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije (do 40 % upravičenih stroškov z DDV vendar največ 80000 EUR) upravičena vsaka posamezna stavba vendar seštevek vseh subvencij za skupno MKČN ne sme presegati 40 % vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno MKČN. Višina subvencije za posamezno MKČN za objekte v lasti društev je 100 % upravičenih stroškov z DDV ki vključujejo tudi gradbena dela. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih stavb morajo upravičenci iz točke III. javnega razpisa priključeni na skupno MKČN podati skupno vlogo za sofinanciranje. Upravičenci medsebojno razmerje uredijo s posebno pogodbo oziroma sporazumom ki jo priložijo k skupni vlogi. V pogodbi oziroma sporazumu mora biti določen upravljavec MKČN (ki je hkrati tudi vlagatelj skupne vloge). V primeru izgradnje posamezne MKČN za posamezno stanovanjsko stavbo morajo upravičenci iz III. točke tega razpisa (solastniki s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski stavbi za katero se uveljavljajo nepovratna finančna sredstva) podati skupno vlogo za sofinanciranje. Upravičeni stroški so: - stroški nakupa nove opreme - strošek gradbenih del (*velja samo za objekte v lasti društev) - strošek Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE - strošek geološko geotehničnega poročila. Hišna črpališča Višina subvencije za posamezno hišno črpališče je 40 % upravičenih stroškov z DDV vendar največ 30000 EUR za posamezno stavbo. https://zagorje.si/razpis/596419
ZavrčVišina razpisanih sredstev za leto 2018 je 20.00000 EUR in je zagotovljena v proračunu občine Zavrč za leto 2018 na proračunski postavki 150204 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. Upravičeni so stroški nakupa MKČN do 50 PE v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpa¬dne vode. DDV ni upravičen strošek. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN znaša do 50 % upravičenih stroškov vendar ne več kot 1.40000 EUR na stanovanjski objekt za postavitev male ko¬munalne čistilne naprave pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo ali pri novogradnji. Za objekte ki ležijo znotraj aglomeracij na območjih kjer pa se gradnja javne kanalizacije ne predvideva višina pomoči znaša do 70 % upravičenih stroškov oziroma največ do 2.000 EUR na stanovanjski objekt. Sofinancira se po¬stavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov. https://subvencije.finance.si/r/2231363/Javni-razpis-o-sofinanciranju-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-Zavrc-za-leto-2019
Zrečesofinaciranje do 40 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN oz. največ do 1.200 eur za postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt oz. do 60 % upravičenih stroškov za nakup in vgraddnjo MKČN oz. največ do 750 eur na en stanovanjski objekt. DDV ni upravičen strošek. https://www.zrece.si/objava/606890
Železnikivišina sredstev se dodeli glede na zmogljivost čiščenja novozgrajene MKČN in sicer največ v višini do 250 EUR na PE in največ 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) vendar ne več kot je v proračunu zagotovljenih sredstev.
ŽetaleVišina pomoči za posamezno MKČN znaša do 50 % upravičenih stroškov vendar ne več kot 1.40000 EUR na stanovanjski objekt za postavitev MKČN pri zamenjavi obstoječe greznice z MKČN ali pri novogradnji. Sofinancira se postavitev ene MKČN na en objekt kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več objektov.https://www.mojaobcina.si/zalec/razpisi/sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav.html
Velike LaščePredmet razpisa je subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na območju Občine Velike Lašče za leto 2021. Višina sredstev namenjenih za subvencioniranje izgradnje MKČN za leto 2022 znaša 30.00000 EUR. Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini: 50 % upravičenih stroškov postavitve male komunalne čistilne naprave vendar največ: – 1300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1–6 PE – 1800 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7–20 PE – 2300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21–50 PE. Upravičen strošek subvencioniranja investicije je nakup in vgradnja čistilne naprave pri čemer DDV ni upravičen strošek.https://www.ulinfotok.si/index.php/objava?ral=2021001300019
FIELD100
FIELD101